Vogel rechts

Jan Weimakeamer

afbeelding JanWeimakamerJan Weima keamer
Yn de sydkeamer, oarspronklik in stâl foar fee, stiet in unike samling turfsnijwurk, makke troch Jan Weima (Jan Potschipper ) út Aldegea (Sm).
Dizze yn 1943 ferstoarne keunstner snie bibelske foarstellings út lange turf. Ek hat er inkelde aardige dingen makke út bonken.

Pieter Tibbesma
Der is yn dizze romte ek in lytse útstalling makke fan de eksintrike âld ynwenner fan Earnewâld en buorman fan Jan en Sjut, Pieter Tibbesma. Pieter waard berne yn 1910 en stoar 30 desimber 2001.